Procés de matrícula

Període de matriculació: pendent de dates

Els alumnes admesos s'han de matricular en les dates que estableix el calendari de preinscripció. Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics o altres que siguin exigibles, si no s'han presentat abans.


QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE PRESENTAR PER REALITZAR LA MATRÍCULA?

• Formulari de matrícula (correctament emplenat)

3 fotografies mida DNI (nom i cognom i cicle al revers)

Fotocòpia i original del DNI

Fotocòpia i original de la targeta sanitària

Títol, resguard o certificat dels estudis finalitzats (original i fotocòpia)

Cicles formatius de grau mitjà

Els alumnes admesos s'han de matricular en les dates que estableix el calendari.

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics  d'accés o altres que siguin exigibles, si no s'han presentat abans. Els alumnes que no es matriculen en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

  • Els alumnes que no tinguin els requisits acadèmics per matricular-se en aquests ensenyaments durant el període de matrícula, no se'ls mantindrà la plaça assignada.
  • Els alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent dels requisits acadèmics, se'ls matricula condicionalment. La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent.
  • En el cas d'alumnes amb titulacions estrangeres, s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació i la matrícula és condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.
  • Els alumnes que han superat la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys en l'any actual hauran de presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.

Quan, després del període ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la seva primera petició, respectant l'ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, que té consideració de llista d'espera dins de cada via d'accés. Si no hi ha llista d'espera, les comissions de garanties d'admissió corresponents poden  establir mecanismes d'orientació i oferta d'aquestes places a participants en el procés de preinscripció que no hagin obtingut plaça. La gestió d’aquestes vacants i de la llista d’espera es duu a terme fins el 26 de juliol de 2016.

En els centres i ensenyaments en què quedin places vacants després del primer procés de preinscripció i matrícula, s'estableix un segon període de preinscripció i matrícula.

Cicles formatius de grau superior

Els alumnes admesos s'han de matricular en les dates que estableix el calendari.

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics o altres que siguin exigibles.

Els alumnes que no es matriculen en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Als alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, se'ls matricula condicionalment. La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent.

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació (la matrícula es condiciona a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació).

Els alumnes que han superat la prova d'accés a la Universitat per majors de 25 anys en l'any actual han de presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.

Quan, després del període ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la seva primera petició, respectant l'ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, que té consideració de llista d'espera dins de cada via d'accés. Si no hi ha llista d'espera, les comissions de garanties d'admissió corresponents poden  establir mecanismes d'orientació i oferta d'aquestes places a participants en el procés de preinscripció que no hagin obtingut plaça. La gestió d’aquestes vacants i de la llista d’espera es duu a terme fins el 26 de juliol de 2016.

En els centres i ensenyaments en què quedin places vacants després del primer procés de preinscripció i matrícula, s'estableix un segon període de preinscripció i matrícula.